• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Віртуальний методичний кабінет

Методична робота у закладі

/Files/images/Рисунок2.jpg

Методична робота - це система дій і заходів, які спрямовані на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, на розвиток творчого потенціалу всього колективу навчального закладу, на досягнення позитивних наслідків навчально-виховного процесу.

Методична робота в закладі організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інструктивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Програми розвитку системи освіти міста Білої Церкви, Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти (наказ МОН України № 385 від 28.10.1997 р.), рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо організації методичної роботи з педпрацівниками у загальноосвітньому закладі, Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, науково-методичного центру управління освіти і науки, наказу «Про організацію методичної роботи в закладі» та плану роботи закладу. Наказом визначені мета й завдання методичної роботи, затверджено її оптимальну структуру, план роботи методичної ради та план-графік проведення основних методичних заходів з педагогічними кадрами.

Методологічною та теоретичною основою науково-методичної роботи в закладі стали праці відомих вчених: Ю.К. Бабанського, В.І. Бондаря, М.Н. Скатніна, Т.І. Шамової, І.П. Жерносєка, які розкривають проблеми управління всіма структурними підрозділами школи та відзначають стратегічні напрями розвитку освіти.

У практичній діяльності використано наукові дослідження І.О. Єрмакова, О.О. Бандури, Д.О. Пузікова, В.П. Пєтухова, В.В. Нечипоренка, Н.І. Клокар, які дають можливість значно підвищити рівень внутрішкільної науково-методичної роботи, спрямованої на вивчення проблеми щодо модернізації системи освіти в контексті компетентнісно орієнтованого підходу, проблеми моделювання компетентного випускника сучасної школи на формування професійної компетентності педагогів, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

У закладі функціонує методичний кабінет відповідно до Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти (наказ МОН України від 28.10.1997 р. № 385), який є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками і виконує такі завдання:

- надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

- координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищенням педагогічної майстерності та удосконаленням фахової підготовки вчителів;

- організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

Важливе значення має тісна співпраця адміністрації школи з практичним психологом, яка сприяє здійсненню особистісно орієнтованого підходу до науково-методичної підготовки вчителів. Із цією метою вивчаються запити і потреби кожного педагога, його особистості та професійної якості, визначається наскільки комфортно він відчуває себе в школі.

Для оптимального керівництва методичною роботою з участю психолога використовуються такі методики:

- «Дослідження взаємовідносин адміністрації і педагогічного колективу»;

- «Виявлення факторів, які впливають на розвиток і саморозвиток педагогів»;

- «Аналіз мотивації діяльності педагогів».

Це дозволяє краще зрозуміти систему роботи адміністрації з педагогічним колективом, проаналізувати міру узгодженості управлінських дій, оцінити внесок кожного заступника директора в забезпечення професійного розвитку педагогів.

З метою формування програми професійного й особистісного розвитку педагога, діагностики проблем, які виникають, проводяться тестування, опитування, консультування за участю психолога, що є приводом до діалогу з педагогом, для учнівського емоційно-особистісного контакту з ним. Все це сприяє розвитку позитивної мотивації у педагогів, створенню атмосфери співробітництва в колективі.

Найбільшої уваги потребують у педагогічному колективі вчителі-початківці, яким особливо необхідна професійна і психологічна підтримка. Для молодих учителів створено «Школу педагогічного становлення», де слухачі поглиблюють знання теоретичного матеріалу, знайомляться з методичними прийомами на уроці, оволодівають методами педагогічного дослідження, проводять ділові та рольові ігри. Наставництво, проведення тижня молодого вчителя також сприяє «входженню» молодого педагога в професію, створює оптимальні умови, щоб період адаптації на початкових стадіях педагогічної діяльності був найменше хворобливим.

Під час підготовки і проведення науково-методичних заходів (педагогічної ради, науково-педагогічної конференції, педагогічних читань) створюються ініціативні групи як тимчасові об'єднання педагогів. У період підготовки заходів ініціативна група вивчає стан актуальних проблем у роботі школи, проводить бесіди з учителями, анкетування, узагальнює думки та висловлює побажання щодо удосконалення певної ділянки роботи. Під час педагогічної ради, або методичного заходу такі групи організовують дискусії, полеміку.

Масові методичні заходи – це дні презентації методичних осередків, предметні тижні, фестивалі відкритих уроків – дозволяють зібрати матеріал, який і складає банк педагогічних знахідок учителів.

Масові форми науково-методичної діяльності педагогічного колективу школи допомагають в активному виробленні психолого-педагогічних позицій із важливих педагогічних проблем сучасності, виступають як форми виявлення й узагальнення перспективного досвіду, сприяють удосконаленню знань педагогів із важливих педагогічних проблем.

Поряд із колективними, груповими формами методичної роботи проводяться індивідуальні (вивчення творчої лабораторії вчителя в період атестації, виконання докурсових і після курсових завдань, керівництво самоосвітою), що позитивно впливає на вдосконалення професіоналізму вчителя.

Одним із основних чинників професійної компетентності педагога є його індивідуальний творчий підхід до навчально-виховного процесу. Робота з розвитку творчості педагогічних працівників розпочинається із створення необхідних умов. У навчальному закладі створені всі необхідні умови, а саме:

- поповнення шкільної бібліотеки періодичною фаховою пресою, новинками науково-методичної літератури;

- періодичне анкетування педагогів з метою спонукання їх до самоосвіти, а через цю роботу і до творчості;

- узагальнення досвіду творчого педагога (створення методичних посібників; статті на сторінках педагогічної преси);

- особистий план учителя, який спонукає вчителя до самоаналізу, визначення основних форм підвищення своєї кваліфікації;

- залучення педагогічних працівників до реалізації загальношкільної методичної проблеми;

- функціонування методичних об'єднань, де заслуховується обґрунтування вибору проблеми, контролюється стан її реалізації;

- постійне інформування про сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси;

- проведення фестивалів відкритих уроків;

- робота творчих груп, що допомагає продуктивно вирішувати актуальні проблеми організації навчально-виховного процесу, залучати до участі у творчості якомога більше членів педагогічного колективу;

- атестація вчителів – важливий етап стимулювання творчості вчителів;

- участь педагогічних працівників у професійних конкурсах.

У процесі такої роботи підвищується компетентність учителя як одна із провідних професійно значущих якостей, удосконалюється здатність реалізувати свої знання на практиці, відбувається оволодіння всім необхідним комплексом педагогічних умінь, розширюється загальний кругозір. Це допомагає вчителю виробити свій педагогічний стиль, передбачити труднощі, пов'язані з особистим розвитком, досягти високого рівня теоретичної підготовки, оперативно і гнучко реагувати на вимоги часу, розвивати власні творчі здібності.

Кiлькiсть переглядiв: 1082