/Files/photogallery/719/mp.jpg Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогодні основним напрямком реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку в цілому. Це визначає ключові пріоритети внутрішкільної методичної роботи, яка має свідомо визначити для себе як пріоритетну мету формування професійної компетентності педагогів та їх підготовку до здійснення інноваційної діяльності.

Реалізація моделі військово-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах ЗНЗ

Патріотичне виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості - громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською позицією. Адже патріотизм - одне з найглобальніших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що поєднує в собі любов до своєї Вітчизни, свого народу, своєї матері, бажання зберегти історичну культурну спадщину і готовність до їх захисту.

Як зазначено в Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, прийнятої МОН України 26.03.2015 р., в основі патріотичного виховання має бути національна ідея як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому. Вирішальну роль в цьому напрямі відіграє система освіти, зокрема особистість вчителя. Сформованість патріотичних почуттів педагога є передумова його готовності до патріотичного виховання учнів. Наставник, який сам не є патріотим, неспроможний здійснювати ефективний процес патріотичного виховання.

Завданнями військово-патріотичного виховання учнів, які ми визначаємо для себе, є:
 • формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;
 • виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та інших законів України, соціальної активності і відповідальності за доручені державні та громадські справи;
 • формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутриполітичного становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;
 • формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня підготовки та витривалості;
 • підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і сліжби у Збройних силах україни та інших військових формуваннях, вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом;
 • створення системи військово-патріотичного виховання в закладі.
Військово-патріотичне виховання здійснюється за такими напрямами:
 • державний
 • соціальний
 • військовий
 • психолого-педагогічний
 • правовий
Методами, які ми застосовуємо, є:
 • переконання
 • стимулювання
 • особистий приклад
 • самопідготовка

Педагогічні ради:

 1. Про аналіз роботи педагогічного колективу за 2017/2018 навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
 2. Про реалізацію мети та цілей, окреслених у Державному стандарті початкової школи, - першої частини стандартів загальної середньої освіти
 3. Про формування ключових компетентностей випускника закладу через навчання за наскрізними лініями, визначеними новим Законом "Про освіту"

Семінари:

 1. Нова українська школа: причини освітніх реформ

Фестивалі відкритих уроків:

 1. Застосування ефективних форм і методів навчання для забезпечення практичної спрямованості освітнього процесу
 2. Посилення пізнавального інтересу учнів до навчання, формування наукового світогляду через навчання за наскрізними лініями

Круглий стіл:

 • Академічна доброчесність - важлива складова освітньої реформи
 • Про діяльність педагогічного колективу щодо створення сприятливого психологічного клімату на уроці як засобу підвищення якості навчально-виховного процесу в умовах інноваційної діяльності закладу
Кiлькiсть переглядiв: 232