• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Виховна робота

Кращий спосіб зробити дітей гарними - це зробити їх щасливими

/Files/images/1297881890_d183d187d0b8d182d0b5d0bbd18c.jpg

Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо.

Метою виховної роботи школи є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.

Виховна робота педагогічного колективу нашої школи спланована та спрямована на досягнення головної мети - формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості - громадянина України.

Виховна система школи передбачає реалізацію наступних завдань:

 • Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.
 • Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці й підготовка до свідомого вибору професії.
 • Фізичне удосконалення, зміцнення здоров’я й формування в учнів санітарно-гігієнічної культури.
 • Формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.
 • Виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани класних керівників, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси та міські заходи.

Класні керівники — педагоги, які постійно спілкуються з учнями, закріпленими за ними, різнобічно впливають на них і водночас працюють за предметною системою. Тобто, крім викладання певного предмета він дбає про об'єднання зусиль учителів, які працюють у певному класі, координацію їхніх вимог для поліпшення результатів виховної та навчальної роботи з учнями класу.

Завдання і зміст виховання всебічно розвиненої особистості визначають функції класного керівника:

 • забезпечувати оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку вихованців, їх самореалізації;
 • у співдружності з батьками, вчителями, дитячими громадськими організаціями здійснювати всебічне виховання школярів у процесі навчально-виховної роботи в школі та за її межами;
 • систематично аналізувати індивідуальні анатомофізіологічні і соціально-психологічні особливості розвитку учнів класу; давати рекомендації іншим учителям, батькам щодо необхідності враховувати індивідуальні та вікові особливості розвитку кожного вихованця;
 • здійснювати організацію і виховання первинного учнівського колективу, всебічно вивчати динаміку його розвитку, координувати діяльність учителів, які працюють у класі;
 • організовувати виховні та організаційні заходи для створення оптимальних умов, які сприяли б зміцненню та збереженню здоров'я учнів;
 • здійснювати організаційно-виховну роботу з учнями, батьками та учителями для формування в школярів старанності, дисциплінованості у процесі навчальної діяльності з урахуванням їх індивідуальних можливостей;
 • організовувати позакласну виховну роботу з учнями, сприяти залученню їх до роботи позашкільних дитячих виховних закладів, дитячих громадських організацій;
 • здійснювати цілеспрямовану організаційно-педагогічну роботу з батьками, забезпечувати системність у формуванні їх психолого-педагогічної культури;
 • домагатись єдності вимог до вихованців з боку школи й сім'ї, підтримувати зв'язок з вихователями груп подовженого дня, керівниками гуртків, студій, спортивних секцій, дитячими громадськими організаціями;
 • вести відповідну документацію, подавати керівництву школи відомості про успішність, розвиток і вихованість учнів; стежити за веденням учнями щоденників.Конкретні обов'язки класного керівника зазначені у Статуті середньої загальноосвітньої школи. Класний керівник має право відвідувати уроки всіх учителів у своєму класі, запрошувати до школи батьків або опікунів учнів класу, подавати клопотання до дирекції про заохочення або застосування стягнення до учнів.

Напрями, зміст і форми роботи класного керівника

Десять золотих правил виховання

Робота по організації контролю за відвідуванням учнями школи

Сучасні умови розвитку суверенної, демократичної, правової держави вимагають формування якісно нового громадянина, здатного включитися в демократичні процеси, його адаптації до вимог сьогодення з урахуванням світових стандартів та зразків підготовки до самостійного життя. Важливою складовою у вирішенні цих проблем є учнівське самоврядування, яке діє у нашій школі.

Завданнями учнівського самоврядування закладу є:

 • Сприяння розвитку творчого потенціалу учнівської молоді
 • Залучення учнівської молоді до процесу прийняття рішень
 • Залучення учнівської молоді до участі у громадському житті
 • Навчання учнівської молоді захисту своїх прав та інтересів
 • Формування та розвиток соціальної компетентності випускника школи
 • Формування життєвої компетенції та стимулювання життєвого успіху школярів

Основна діяльність полягає в:

 • Формуванні ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості, розвитку творчого потенціалу учнів, навчанню самостійності і відповідальності
 • Сприянні розвитку творчої особистості учнів
 • Гармонійному розвитку особистості
 • Формуванню активної позиції кожної особистості
 • Виробленню умінь та навичок співробітництва
 • Забезпеченню виконання учнями своїх обов`язків та захисту їхніх прав
 • Формуванню повноцінного громадянина держави

Учнівське самоврядування нашої школи є життєвим осередком, де дитина може знайти не тільки нових друзів-однодумців, а й соціально-корисну діяльність, у процесі якої можна проявити та утвердити себе, реалізувати свої життєві плани, збагатити своє життя. Усі учні школи мають стати активними, знайти своє місце у справах колективу класу, школи, міста.

Діяльність органів учнівського самоврядування регламентується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всесвітньою декларацією прав дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації та об'єднання», Статутом школи, Конституцією школи та Положенням про учнівське самоврядування і мають свої атрибути: гімн, емблему та девіз.

Вищим органом самоврядування є загальношкільна учнівська конференція, яка скликається не рідше 2 разів на рік, де вирішуються важливі справи шкільного життя.

Шкільною республікою керує Президент, який обирається під час проведення організаційно - діяльнісної гри «Вибори» (один раз на 2 роки таємним голосуванням). Йому допомагають парламент та міністри, яких обирає актив школи на учнівській конференції. У шкільній республіці існує 6 міністерств: внутрішніх справ, міністерство культури, міністерство актуальних справ, міністерство екології, здоров'я та спорту, міністерство журналістики, міністерство правопорядку.

На початку вересня в кожному класному колективі , відповідно до структури, проводяться вибори, на яких обираються представники кожного міністерства. Вироблений алгоритм роботи дозволяє налагодити чітку систему зв'язку учнівського самоврядування школи та органів самоврядування класів, працювати узгоджено та відповідально, залучати до роботи якнайбільше дітей.

Для більш активної та дієвої роботи Міністерств адміністрація школи призначає педагогів-кураторів, які допомагають в роботі. З метою повсякденного практичного керівництва самоврядуванням проводяться щотижневі наради з різних напрямів діяльності міністерств. На них скликаються міністри згідно циклограми. Аналізується стан різних ділянок діяльності учнівського самоврядування, заслуховуються звіти представників класів, визначаються завдання на наступний тиждень.

Міністерства є структурними елементами системи учнівського самоврядування. Їх мета – це розвиток інтересів та творчих здібностей школярів, формування активної життєвої позиції.

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні — важливий шлях і умова залучення молоді до радикальних перетворень, що відбуваються в нашому суспільстві в умовах його реформування.

Кiлькiсть переглядiв: 1070